افراد کلیدی

 

 

افراد کلیدی

 

 

مبینی دهکردی      عبده تبریزی 

 

 

مسعود کرباسیان      بیدگلی 

 

 

منتظر تربتی      سارخانلو 

 

 

صادق آبادی      موسویان1 

 

 

بهزاد محمدی      حسینی 

 

 

افراد-کلیدی (1)   صالح آبادی 

 

 

زهدی      خوش کلام 

 

 

معزی      عرب مازار