کمیته علمی رویداد

نماینده محترم معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت

نماینده محترم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نماینده محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نماینده محترم شرکت فرابورس ایران